Правила за провеждане и участие в играта „Предизвикателството на

Правила за провеждане и участие в играта „Предизвикателството на

 

Правила за провеждане и участие в играта „Предизвикателството на Рудолф“ („Игра“)– промоционална игра на „ДЪ УОЛТ ДИСНИ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

(наричани по-нататък „Правила“)

 

 

Организатор:

„Дъ Уолт Дисни Къмпани България“ ЕООД, ЕИК: 131431836, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Никола Й. Вапцаров“  №55, Бизнес център ЕКСПО 2000, сграда 4, етаж 6, ДДС № BG 131431836, телефон: 02/ 4372280, електронен пощенски адрес: gamesbg@disney.bg (наричано по-нататък „Дисни“). 

 

Играта се провежда със съдействието на „НЕКСТ ДИ СИ“ ООД, със седалище и адрес на управление: ул. Цар Иван Шишман 12, ет.3 , ДДС № BG201367752, телефон: 0877833647, електронен пощенски адрес: social@next-dc.com („Агенцията“)

 

Начало:

6-ти април 2021г. от 13:00 EET  („Начална дата“)

 

Край:

27-ми април 2021г до 13:00 EET („Крайна дата“)

 

Право на участие:

Играта е отворена за участие на всички пълнолетни физически лица, пребиваващи на територията на Република България, с изключение на управители, членове на управителните органи или служители на Дисни и/или на Агенцията, както и членове на техните семейства (родители, деца и съпрузи).

 

Участието в Играта не е обвързано с покупка.

 

Как да участвате:

 За да стане участник в Играта („Участник“), лицето следва да заяви участието си, като:

 

·       Публикува снимка на свое ястие, приготвено по рецепта от предаването „Пекарната на Рудолф: Малките пекари“, на своя личен профил във Facebook или Instagram. Профилът на Участника съответно във Facebook или Instagram трябва да бъде настроен на публично споделяне; и

·       Да отбележи (тагне) страницата на 24Kitchen Bulgaria (@24kitchenbg) във Facebook или Instagram

·       Да добави следния хаштаг към публикацията си – #RudolphsChallenge

·       Да се съгласи изрично с Политиката и с Общите условия на Играта писмено в описанието на своята публикация.

 

Един Участник може да публикува една или повече снимки, за да участва в Играта.

 

С участието си в Играта, Участникът се съгласява изрично с настоящите Правила.

 

Описаниена наградите:

В Играта ще бъдат разпределени 6 (шест) бр. награди, както следва:

 

·       Първа награда: 1 бр. Кухненска машина MUM Serie | 2 700 W Червено, червен MUMS2ER01

·       Утешителни награди: 5 бр. комплект 24Kitchen престилка и ръкохватки.

 

Разпределение на наградите:

В разпределянето на наградите участват всички Участници, които отговарят едновременно на следните условия:

 

·       Публикували са една или повече снимки на свое ястие, приготвено по рецепта от предаването „Пекарната на Рудолф: Малките пекари“, на своя личен профил във Facebook или Instagram; и

·       Отбелязали са (тагнали) страницата на 24Kitchen Bulgaria (@24kitchenbg) във Facebook или Instagram; и

·       Добавили са следния хаштаг – #RudolphsChallenge

·       Съгласили са се изрично с Политиката и с Общите Условия на Играта писмено в описанието на своята публикация

 

Един Участник може да спечели само една награда за целия период на Играта.

 

Разпределянето на наградите ще се извърши на база на следния критерий: Най-добре изглеждащо ястие.

 

Печелившите  Участници ще бъдат избрани специално от Рудолф ван Веен, който ще присъди първата награда на най-добре изглеждащото ястие измежду всички Участници, както и пет бр. утешителни награди по свое собствено усмотрение.

 

Дисни си запазва правото да избере нов печеливш, в случай, че съответният печеливш Участник не отговаря на или е нарушил някое от изискванията, посочени в тези Правила и/или Общите условия.

 

Предявяване и използване на наградите:

Печелившите Участници ще бъдат уведомени в деня на теглене на наградите чрез лично съобщение от страницата на 24Kitchen Bulgaria съответно във Facebook или Instagram.

 

Желанието за получаване на наградата от спечелил Участник следва да бъде потвърдено в срок от 7 дни от уведомяването в писмена форма.

 

Печелившите Участници могат да получат допълнителна информация относно получаването на наградите (време, място и начин на получаване на наградата, необходими документи и др.) като изпратят въпросите си на електронен пощенски адрес gamesbg@disney.bg или изпратят лично съобщение до Дисни във Facebook или Instagram.

 

Участник, спечелил награда може да я получи, единствено на указаното допълнително от Дисни време и място.

 

При непотвърждаване желанието за получаване и използване на наградата в срока посочен по-горе, нарушаване на изискванията за настоящите Правила, както и при друго действие или бездействие на Участника, осуетяващо възможността за ползване и/или получаване на наградата, съответното лице губи правата си, свързани с наградата.

 

Контакти:

Ако имате нужда от допълнителна информация относно Правилата, можете да изпратите въпросите си на електронен пощенски адрес gamesbg@disney.bg или да се обадите на телефон 02/4372280, посочвайки името на Играта.

 

 

Общи условия за игри

(„Общи условия“)

 

С участието си Вие се съгласявате с изискванията, посочени в Правилата, настоящите Общи условия и всички промоционални материали.

 

1.       Право на участие.

(a)   Играта не е отворена за служители на Дисни, негови агенции (или техни родители, деца и съпрузи) или което и да е лице, което е професионално свързано с тази игра.

(b)  Едно лице може да участва в играта максимум веднъж, освен ако не е посочено друго. Участието чрез агенти или трети страни, или чрез използване на множество самоличности и имейл адреси не е допустимо. Използването на автоматизирано участие/гласове или други подобни програми е забранено и всички такива участия (или гласове) ще бъдат дисквалифицирани.

(c)   Участието трябва да е заявено преди Крайната дата.

(d)  Дисни си запазва правото да поиска доказателства за самоличността на Участник, да провери правото на участие в играта или да предаде награда на победител лично или чрез негов представител.

 

2.       Лични данни.

a)       С участието си в Играта съобразно Правилата, участниците гарантират за верността на предоставените от тях лични данни. Не се допуска Участник да предоставя данни, отнасящи се до трето лице/лица, освен в случаите изрично предвидени в тези Общи условия. В тези случаи Участникът декларира, че предоставяните лични данни са верни, че има предварителното съгласие на съотвеното/-ите лице/-а за разкриването им и носи пълната отговорност за разкриването и предоставянето на тези данни.

b)      Дисни се задължава да обработва личните данни, предоставени от участниците в Играта, в съответствие с изискванията на приложимите правила за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, достъпна на адрес: [link] („Политиката“) която е неразделна част от тези Общи условия, и единствено с цел и по повод провеждане на Играта. 

c)       С участието си в Играта съобразно Правилата, Участникът потвърждава, че се е запознал с и приема Политиката.

d)      С участието си в Играта съобразно Правилата, Участникът дава своето доброволно и изрично съгласие предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Дисни, както и от обработващи данните от името на Дисни лица (Агенцията), за целите на провеждане на Играта и разпределяне на наградите. Участникът може да оттегли даденото съгласие, без да посочва причина за това и без това да доведе до каквито и да е неблагоприятни последици за него. След оттегляне на съгласието, Участникът няма да може да продължи участието си в Играта.

e)       С участието си в Играта съобразно Правилата, Участникът дава своето доброволно и изрично съгласие името и образът на Участника да бъдат публикувани, да бъдат публично оповестени и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали на Дисни във връзка с проведената Игра, като последният не дължи заплащане на възнаграждение за това. Участникът може да оттегли даденото съгласие, без да посочва причина за това и без това да доведе до каквито и да е неблагоприятни последици за него.

f)        При предоставяне на доброволно и изрично съгласие, печелившите участници могат да участват в последващи рекламни активности, като Дисни си запазва правото да използва имената (включително профилните имена) и информация за местожителството на участниците, техни фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне във връзка с проведената Игра. Печеливш Участник може да оттегли даденото съгласие, без да посочва причина за това и без това да доведе до каквито и да е неблагоприятни последици за него.

 

3.       Избиране на победител.

(a)  При томболи, победителят(-ите) ще бъде избран на случаен принцип чрез теглене, което ще се проведе в рамките на 10 работни дни от Крайната дата, измежду всички участници, които отговарят на изискванията на Правилата и Общите условия.

(b)  При игри въз основа на умения, победителите ще бъдат избрани от съдия или жури въз основа на критериите, посочени в Правилата.

(c)   При игри, при които трябва да изпратите, качите или по друг начин да направите достъпно оригинално съдържание, което да бъде оценено:

                                            (i)     Дисни има правото, но не и задължението да модерира такова съдържание и си запазва правото да не приема съдържание, което е технически неприемливо, съдържа неподходящи материали (т.е. материали, които са опозоряващи, нецензурни или обидни по друг начин) или които нарушават изискванията на Правилата или настоящите Общи условия.

                                           (ii)     С участието си в играта Вие потвърждавате и се съгласявате (aa), че вие сте автор на предоставеното съдържание или имате необходимите права и разрешения за неговото ползване във връзка с играта, без да е необходимо да плащате на което и да е друго лице или дружество, (bb) съдържанието не е копирано и/или не нарушава правата на което и да е друго лице(cc), че сте получили разрешение от всички лица, включени в предоставеното съдържание и (dd) че Дисни придобива правото и има разрешението да възпроизвежда и използва съдържанието, представено от вас, във всяка медия (включително без ограничение, телевизия, онлайн и канали за публикуване и платформи за социални медии) навсякъде по света и за максималния срок, предвиден в Закона за авторското право и сродните му права, във връзка с провеждането на играта и да изберането на победители (което може да включва публикуване на вашите лични данни и вашето съдържание за публично гласуване за избор на финалисти или победител и подгласници) и за всички свързани с това промоционални цели за промотиране на играта и за популяризиране на Дисни като цяло, без необходимост от допълнително известие до Вас и без изискване за получаване на допълнително разрешение от или плащане на Вас или което и да е друго лице или дружество.

(d)  Дисни си запазва правото да избере част от полученото съдържание и да го публикува на уебсайта на играта. Публикуването на Вашето съдържание не означава, че сте спечелили.

(e)  Съдържанието, предоставено от всички участници и/или финалистите ще бъде прегледано от жури и ще бъде избран победител (и подгласници) за всяка награда в съответствие с критериите, определени в Правилата или на страницата на играта. Журито има пълна свобода да взема решение за присъждането на всяка награда.

(f)    Дисни си запазва правото да поиска победителите да подпишат писмен документ за прехвърлянето на авторски и сродни права, да поиска доказателство за самоличност и да потвърди участието, преди да присъди награда.

(g)  Решението на Дисни да избере който и да е победител или подгласник е окончателно и Дисни си запазва правото да не влиза в кореспонденция във връзка с непечеливши претенции.

 

4.       Потвърждаване и приемане на наградата.

(a)  Ако в някакъв момент (i) се нуждаем от обратна връзка от който и да е печеливш Участник  преди да присъдим награда и не сме получили такава след като сме положили разумни усилия да осъществим контакт в разумен срок от време (или в периода, посочен в Правилата), или (ii) печеливш Участник откаже да приеме наградата; или (iii) исканата документация от печелившия Участник, посочена в Правилата, не е получена от Дисни навреме; или (iv) печелившият Участник не е достъпен; При условията, посочени в предходното изречение, Дисни си запазва правото да оттегли правото на получаване на наградата и да я присъди на друг печеливш, избран по същото време, когато и първоначалният печеливш Участник е избран или оценен.

Всяка награда, която е върната или не може да бъде доставена, ще бъде използвана по собствено усмотрение на Дисни за друга игра, или ще бъде дадена за благотворителност. Дисни не носи отговорност пред печеливши участници, от които не е получена обратна връзка.

 

5.       Предоставяне на наградата.

(a)  Не се допуска замяната на спечелените награди срещу стойността им в пари, както и други замени, касаещи съдържанието на наградата, освен, че при настъпване на обстоятелства, които са извън неговия контрол, Дисни (и/или всеки спонсор-партньор, предоставящ някаква награда) си запазва правото да замени наградата с подобна, която има същата или по-голяма стойност. Наградите не могат да бъдат продавани при никакви обстоятелства, но могат да бъдат прехвърлени, ако член на семейството участва от името на дете.

(b)  Освен ако не е посочено друго в Правилата, всички участници поемат всички разходи, които са възникнали поради участието им в играта (включително – разходи за достъп до Интернет). Разходите за евентуална доставка на наградата в рамките на територията на Република България са за сметка на Дисни. Участниците могат да направят справка за възможните разходи за Интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се свържат със своя мобилен или Интернет оператор и потърсят информация за използвания от тях абонаментен план.

 

6.       Анулиране и дисквалификация.

(a)  Дисни си запазва правото да дисквалифицира:

                                            (i)     участия, които са направени извън срока, неправилно насочени, непълни, некоректни, изгубени, нечетливи или невалидни;

                                           (ii)     участия, когато поискания писмен документ за предоставяне на право на ползване не е предоставен; или

                                         (iii)     участници, чието поведение  може да доведе до нарушаване репутацията на Дисни (по собствената преценка на Дисни).

(b)  Дисни си запазва правото да промени, преустанови, анулира или прекрати играта, или да удължи или възобнови периода за участие (като промените ще влизат в сила в определен от Дисни срок след уведомяване на участниците при спазване на приложимото право), или да дисквалифицира Участник, и ще го направи, ако не може да се гарантира, че играта може да бъде проведена справедливо или коректно поради технически, правни или други причини, или ако Дисни подозира, че определено лице е манипулирало участията или резултатите, или е предоставило невярна информация, или е действало неетично по друг начин.

 

7.       Отговорност на Дисни.

(a)  При онлайн участия или онлайн публично гласуване: Дисни не може да гарантира постоянен, непрекъснат или сигурен достъп до уебстраниците (включително Facebook, Twitter или други страници в социалните медии) и не носи отговорност за прекъсвания поради технически проблеми или поради други причини извън неговия разумен контрол.

(b)  До степента, позволена от закона, Дисни не носи отговорност за евентуално причинени на участниците в играта вреди във връзка с участието им в играта, освен ако тези вреди са причинени от Дисни умишлено или при проявена груба небрежност.

(c)   Дисни не отговаря и не може да бъде привлечен като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от Дисни причини, включително, но не само, настъпила повреда на наградата.

(d)  Дисни не носи отговорност за последиците от предоставянето на неверни данни за участие в играта или за получаването или използването на наградата.

(e)  Дисни не носи отговорност по отношение качеството на наградите, ако последните са произведени или предоставени от трети лица.

(f)    Дисни не носи отговорност и не подкрепя или гарантира за мненията, възгледите, съветите или препоръките, публикувани на неговите уебстраници (включително Facebook, Twitter или други страници в социалните медии).

 

 

8.       Участие чрез Facebook профил.

Ако играта изисква участие чрез Facebook, всяка отговорност за вреди, възникнали от Facebook, се ограничава до приложимите разпоредби на Условията на Facebook. Тази игра не е спонсорирана, подкрепена, управлявана или свързана с Facebook. С участието си предоставяте информацията си на Дисни или нейните агенти, а не на Facebook. Ние (и/или нашите агенти) ще съберем вашия уникален Facebook потребителски идентификационен номер (Facebook User ID), за да можем да управляваме Вашето участие, т.е. да запишем вашето участие и да изберем произволно победител.

 

9.       Защита на електронната поща.

В случай, че сте предоставили Вашата електронна поща (имейл) за връзка, Дисни може се свърже с Вас от имейл, завършващ на „disney.com“ или по телефона с последващ имейл. Всеки имейл, който привидно произхожда от Дисни, но използва различен домейн (напр. hotmail.com, yahoo.com и т.н.), трябва да се третира с подозрение и да се препрати към gamesbg@disney.bg. НЕ отговаряйте и не извършвайте действия във връзка с който и да е имейл, ако не сте сигурни, че идва от Дисни. Ако имате някакво съмнение, моля, свържете се с нас на gamesbg@disney.bg.

 

10.   Други:

(а) С участието си в Играта участниците се задължават да спазват условията на Правилата и тези Общи условия.

(b) Правилата и Общите условия са публикувани на страницата на играта, от където са достъпни през целия период на играта по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

(c) Страницата на играта, както и всички материали, включително съдържания, уеб дизайн, търговски марки, лога, снимки, изображения, текст, графики и други материали, които представляват част от страницата, са предмет на права на интелектуална собственост, които принадлежат на Дисни или на съответно указаното лице, което е предоставило право на използване на Дисни и същите не могат да бъдат използвани в нарушение на приложимия закон. Използването на тези материали от трети лица е позволено само в съответствие със законодателството на Република България и с предварителното съгласие на Дисни.

(d) В случаите неуредени в настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

 

© Disney

 

Информация за предаванията