Правила и условия

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Общи условия за ползване на услуги, достъпни през уебсайта http://24Kitchen.bg/

Този документ съдържа Общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД“ посредством уебсайта http://24Kitchen.bg/ и урежда отношенията между „Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД“ и Потребителите на услугите, достъпни посредством уебсайта http://24Kitchen.bg/.

Дефиниции:

В настоящите Общи условия използваните термини и изрази имат следното значение:

Потребител - лице, навършило 16–годишна възраст, което ползва услуги, достъпни през уебсайта http://24Kitchen.bg/

Доставчик – „Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД“

Услуги - всякакъв достъп до информация посредством уебсайта http://24Kitchen.bg/

Настоящите Общи условия са достъпни на уебсайта http://24Kitchen.bg/. Ползването на услугите, достъпни през уебсайта http://24Kitchen.bg/ съставлява съгласие на Потребителя с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях. Право да използват услугите, достъпни посредством уебсайта, имат  единствено лица, навършили 16-годишна възраст.

„Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД“ си запазва правото да извършва промени в Общите условия по всяко време, като ги довежда до знанието на Потребителите чрез публикуването им на уебсайта http://24Kitchen.bg/.

Предмет – „Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД“ предоставя на Потребителите достъп до публикуваното на уебсайта http://24Kitchen.bg/ съдържание и използване на предоставяните посредством уебсайта услуги.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят има право да ползва услугите, достъпни посредством уебсайта http://24Kitchen.bg/.

Потребителят има право да публикува съдържание на уебсайта http://24Kitchen.bg/.

Потребителят има право да публикува съдържание, включващо обекти на интелектуалната собственост, единствено в случай, че е носител на правото или е получил право да го използва.

Потребителят се задължава да не използва, адаптира, изменя, разпространява обекти на интелектуална собственост, достъпни посредством уебсайта, освен ако използването им е за лични и нетърговски цели.

Потребителят се задължава да използва услугите, достъпни през уебсайта по начин, който не накърнява правата и законнитe интереси на трети лица.

Потребителят се задължава да не използва услугите, достъпни през уебсайта по начин, който ограничава или препятства използването на услугите от трети лица.

Потребителят се задължава при използване на услугите, достъпни през уебсайта, включително при публикуване на съдържание, да не прави достояние на трети лица:

 ·    информация, която противоречи на закона, правилата на морала и добрите нрави

·    информация и материали, накърняващи честта и достойнството на трети лица

·    заплашителни, неприлични, оскърбителни материали

·    порнографски материали

·    информация и материали, които нарушават права на трети лица, включително, но не само авторски права

 ·   материали, съдържащи конфиденциална информация

Потребителят се задължава да не публикува мнения, които са вулгарни, жестоки, сексистки, расистки или оскърбителни по друг начин.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Доколкото http://24Kitchen.bg/  е развлекателен  уебсайт за забавления, „Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД“ не носи отговорност за верността, пълнотата и актуалността на информацията, достъпна посредством уебсайта, както и за удовлетвореността  на Потребителите от качеството на услугите и  пригодността на информацията за определени цели.

„Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД“ не гарантира качеството на предоставяните услуги и не носи отговорност при непредоставянето им.

„Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД“ не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя вследствие използването или невъзможността за използването на информацията посредством  уебсайта.

„Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД“ не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя вследствие спиране, прекратяване или промяна в предоставяните посредством уебсайта услуги.

„Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД“ не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя вследствие на действия на трети лица, включително нерегламентиран достъп и инсталиране на вируси.

„Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД“ не носи отговорност за информация, съдържаща се в уебсайтове, достъпни за Потребителите посредством електронни препратки, публикувани на уебсайта http://24Kitchen.bg/, рекламни материали и обяви, както и за качеството на продукти или съдържанието на услуги, достъпни на или от тези уебсайтове, както и изобщо за достъпността на сайтовете на трети лица или материали, за които Потребителите са получили достъп през уебсайта http://24Kitchen.bg/.

„Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД“ не носи отговорност за вреди причинени на Потребителя във връзка с отношения, възникнали между Потребителя и трети лица по повод на такава информация, продукти и услуги.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

При използването на услугите посредством уебсайта http://24Kitchen.bg/, Потребителят има достъп до обекти на интелектуалната собственост, които принадлежат на „Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД“ или на лице, отстъпило право на ползване на „Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД“. Потребителят няма право да използва и разпространява обекти на интелектуална собственост, достъпни посредством уебсайта, освен за лични нужди и с нетърговска цел.

Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото законодателство.

ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

При публикуване на съдържание на сайта от Потребителя, включително текст, графика, видео или аудио (Съдържание), Потребителят предоставя на „Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД“ всички права, съгласно приложимото законодателство, даващи възможност за неограничено ползване на това Съдържание, без да е необходимо каквото и да било заплащане от страна на „Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД“, включително, но не само правото да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, да създава производни материали, разпространява, изпълнява, поставя и използва всички авторски и продуцентски права, по отношение на Съдържанието в световен мащаб и по всички медии, известни понастоящем или създадени по-късно, за най-дългия допустим от закона срок. В случай, че не възнамерявате да предоставите тези права на „Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД“, моля не публикувайте Съдържание на сайта. Чрез публикуване на Съдържание на сайта Потребителите гарантират, че:

(оригинал) - Съдържанието е оригинално и Потребителят е притежател на авторските права;

(липса на закононарушения) - нищо в Съдържанието не е непристойно, клеветническо, обидно, и не нарушава права на изпълнители, права на собственост, морални права, авторски права, права на неприкосновеност на личността, права за публикуване, и всякакви други права на трети лица;

(ограничения или заплащане) – „Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД“ може да възпроизвежда, излъчва и използваме по всякакъв друг начин Съдържанието и да ползва правата, предоставени с този договор без ограничения или заплащане към съответния Потребител или трети лица;

(трети лица) - Потребителят, публикувал Съдържанието е получил всички необходими съгласия за предоставяне на информация от всички лица, имащи отношение към Съдържанието и използването на Съдържанието от „Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД“ няма да накърни никакви права на трети лица.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Потребителят се задължава да обезщети „Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД“ за всички претърпени вреди, включително правни разноски, в резултат на действия при използване на услугите, достъпни през уебсайта http://24Kitchen.bg/ в нарушение набългарското законодателство или настоящите Общи условия.

При извършване от Потребителя на действия, противоречащи на българското законодателство или тези Общи условия, „Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД“ има право да преустанови достъпа на Потребителя до услугите, предоставяни посредством уебсайта http://24Kitchen.bg/.

НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия се окаже недействителна съгласно действащото законодателство, това не води до нищожност на целите Общи условия.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Тези Общи Условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България. Възникналите спорове се отнасят към съответните компетентни съдилища в Република България.

ЛИЧНИ ДАННИ

С регистрацията си във форумите на сайта, Потребителите предоставят на „Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД“ данни, които биха могли да се класифицират като лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и чрез регистрацията си дават своето изрично съгласие предоставените данни да бъдат събирани и по друг начин обработвани от „Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД“, за целите на администрирането на форумите и настоящия сайт.

Предоставените от Потребителите данни могат да бъдат използвани и за предоставянето на рекламни и маркетингови материали от страна на „Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД“. В случай на несъгласие на Потребител предоставените от него данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг, Потребителят има право да изрази това изрично и такива съобщения няма да му бъдат изпращани.

Обработването на лични данни, предоставени от Потребителите, се извършва при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.